Πλανο επιχειρηματικής δράσης

Η επιχειρηματική/επαγγελματική δραστηριότητα ενός νεοσύστατου ΚοιΣΠΕ εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την συνεργασία που θα αναπτύξει με τους φορείς της περιοχής του (δημόσιους φορείς, Μονάδες ψυχικής υγείας, παραγωγικούς φορείς). Ασφαλώς στην συνέχεια και εφόσον εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του ΚοιΣΠΕ θα μπορεί να αναπτυχθεί και δραστηριότητα χωρίς τη στενή συνεργασία των φορέων. Οι φορείς μπορεί να συνεργαστούν με τον ΚοιΣΠΕ στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας με τους εξής τρόπους:

  • Αγοραστές προϊόντων ή υπηρεσιών από τον ΚοιΣΠΕ
  • Παραχωρητές εγκαταστάσεων/χώρου, εξοπλισμού, τεχνογνωσίας/υπηρεσιών και προσωπικού.

Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος φορέας μέλος του ΚοιΣΠΕ για να συνεργαστεί σαν αγοραστής ή παραχωρητής, αν και οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτοι για να συμμετάσχουν και ως μέλη στον συνεταιρισμό. Ακολουθούν παραδείγματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

1) ένας φορέας μπορεί να αγοράσει υπηρεσίες καθαριότητας από το συνεργείο καθαρισμού του ΚοιΣΠΕ στην ίδια τιμή που αγοράζει από την ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού.

2) ένας δημόσιος φορέας μπορεί να παραχωρήσει χώρο που του ανήκει κοντά σε υπηρεσίες του ώστε να ανοίξει ένα κυλικείο. Αν ο φορέας αυτός διαθέτει και μέρος του εξοπλισμού που μπορεί να παραχωρήσει ή τις τεχνικές του υπηρεσίες για την διαμόρφωση του χώρου, τότε το άνοιγμα της επιχείρησης θα κοστίσει λιγότερο, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστούν γρηγορότερα καλύτερες αμοιβές για τους εργαζόμενους ΛΥΨΥ στο κυλικείο του ΚοιΣΠΕ.

3) κάποιος φορέας μπορεί να παραχωρήσει αναξιοποίητο χώρο ή εξοπλισμό (γη – μηχανή παραγωγής κεριών), τεχνογνωσία (γεωπόνο-επαγγελματία κηροπλάστη) και υπηρεσίες (π.χ. τεχνική υπηρεσία) ώστε να διαμορφωθεί μια παραγωγική μονάδα (πχ Θερμοκήπιο παραγωγής κηπευτικών ή κηροπλαστείο). Η παραχώρηση των παραπάνω μπορεί να γίνει και μερικώς ή πλήρως από τον ίδιο ή διαφορετικούς φορείς. Κάποιος άλλος φορέας μπορεί να λειτουργήσει ως αγοραστής των προϊόντων που θα παράγει η παραγωγική μονάδα του ΚοιΣΠΕ (πχ των κηπευτικών ή των κεριών), στην ίδια τιμή που αγοράζει προϊόντα από κάποιον ιδιώτη πάροχο/προμηθευτή.

4) Κάποια υφιστάμενη παραγωγική επιχείρηση της περιοχής, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης ή λόγω ειδικού ενδιαφέροντος για τον ΚοιΣΠΕ, έχει την δυνατότητα να παραχωρήσει ανενεργές ή μη βιώσιμες παραγωγικές μονάδες στον ΚοιΣΠΕ (π.χ μονάδα μεταποίησης ή υφιστάμενη συνεταιριστική μονάδα). Στην περίπτωση αυτή προκειμένου να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να αξιοποιηθεί το ήδη υφιστάμενο δίκτυο τροφοδοσίας 1ων υλών και διανομής του προϊόντος καθώς και το υφιστάμενο προσωπικό ως ειδικοί επαγγελματίες.

5) Τέλος, οι φορείς ψυχικής υγείας μπορούν να αποσπούν επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Π) για να στελεχώσουν την Ομάδα Υποστήριξης του ΚοιΣΠΕ, που θα αναλάβει την υποστήριξη των εργαζομένων ΛΥΨΥ καθόλη την παραμονή τους στην εργασία υπό την εποπτεία της Επιστημονικής Επιτροπής του ΚοιΣΠΕ. Στην ίδια λογική μπορούν να αποσπώνται επαγγελματίες για την υποστήριξη και οργάνωση των καθαυτό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ΚοιΣΠΕ. (πχ διοικητικό προσωπικό).