Ποίοι είμαστε

Είναι ένας συνεταιρισμός (ΝΠΙΔ) που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη προστατευόμενων θέσεων εργασίας για Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΛΥΨΥ) μέσω της ανάπτυξης ανταγωνιστικής οικονομικής δραστηριότητας. Αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας και μέλη του είναι ΛΥΨΥ (τουλάχιστον 35%), Επαγγελματίες ψυχικής Υγείας (έως 45%) και φυσικά ή νομικά πρόσωπα (έως 20%) οι οποίοι συμμετέχουν ισότιμα και δημοκρατικά στην λειτουργία του.

Αποτελεί ένα συνδυασμό συνδυασμό επιχειρηματικής/επαγγελματικής δραστηριότητας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και σημείο συνάντησης της επιχειρηματικότητας και της θεραπείας στο πεδίο της «κοινωνικής οικονομίας».